Stoli Group - Announces Rebrand from Stolichnaya Vodka to Simply Stoli Vodka

Stoli Group – Announces Rebrand from Stolichnaya Vodka to Simply Stoli Vodka