The Whiskey Rebellion - Famous whiskey insurrection in Pennsylvania 1794

The Whiskey Rebellion – Famous whiskey insurrection in Pennsylvania 1794